Pastýřský list k misijní neděli

Neděle 21. října je dnem modliteb za misie, tzv. „misijní neděle“. Otec arcibiskup nám při této příležitosti posílá svůj pastýřský list.

Drazí bratři a sestry,

papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019 s roční přípravou. Žádá, aby se zapojily všechny struktury církve, především farnosti, ale i všechny katolické organizace a spolky. Proto se na Vás obracím tímto dopisem. Jak stručně shrnout papežovu výzvu?

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Poslechnout Ježíšovu výzvu není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého pro všechny, musí jít pod vedením Ducha Svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat Krista jako počátek a vzor obnoveného lidství prodchnutého bratrskou láskou, upřímností a mírumilovným duchem. Církev má před sebou obrovskou misijní práci. Už svatý Jan Pavel II. vyzval církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu, že přinese novou horlivost. Víra sílí předáváním!

V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papež František tuto naléhavou výzvu znovu představit. Napsal, že misijní činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním místě. Tento úkol je dnes naléhavější než kdy jindy. Má programový význam a závažné důsledky. Papež doufá, že všechna společenství podniknou kroky nezbytné k tomu, abychom pokročili na cestě obrácení v misijním působení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udělat misijní rozhodnutí, které všechno promění tak, aby se naše zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa. Máme si počínat tak, aby naše struktury byly více misijní, aby pastorace byla více otevřená, aby se vycházení stalo naším trvalým postojem a všichni, kterým nabízíme své přátelství, snadněji odpovídali na Ježíšovo pozvání.

Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá za církevním zahleděním se do sebe, za útěkem do své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií po minulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia. Kéž se i v našich neklidných dobách s obnoveným nadšením hlásá světu radostná zvěst, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, život nad smrtí a láska nad strachem. Kéž tato zvěst vlije každému důvěru a naději.

Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše, avšak současně i vášeň pro jeho lid.

Už několik let se v diecézi připravujeme na misijní rok. Nyní papež vyhlásil Mimořádný misijní měsíc s roční přípravou. Protože nejde o nějaké akce navíc, ale změnu myšlení, nebudeme vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s novým apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich farnostech zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila naše odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo dílo křesťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem křesťanské kultury.

Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání evangelia si vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho lid. Kdo miluje Ježíše, pracuje na tom, aby jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo ve světě, ale i sám se zapojuje ve svém okolí. Především se snaží dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat víru v rodině a podílet se na vytváření farního společenství.

Věnujte prosím zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, ale i ministrantům a schólám, jejichž služba patří ke každé mši svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení ministrantů a schol věnují. Budou-li ministranti a zpěvačky aspoň trochu misionáři, budou přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.

Prosím farnosti, aby udržovaly kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství, nebo křtili děti. Získat další děti pro výuku náboženství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče, ale i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí pozvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými organizacemi.

Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba, která zapaluje a živí oheň lásky. Proto prosím všechny o častou modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s Bohem dělit.
K tomu všem ze srdce žehná

Arcibiskup Jan

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019