Duchovní rozhovor

Co udělá syn nebo dcera, když potřebuje něco důležitého svěřit svým rodičům, nebo se s nimi poradit?

Mají-li rodiče jeho/její důvěru, jistě nebude příliš váhat a brzy najde příležitost k osobnímu důvěrnému rozhovoru. Takový rozhovor se odehraje v atmosféře diskrétnosti, tazatel při něm – navzdory odlišnosti pohledu rodičů – vycítí ryzí zájem o svou osobu a získá cenné podněty k dalšímu přemýšlení. Osobní odpovědnost a svoboda dospělého syna nebo dcery se rozhovorem s moudrými rodiči nezpochybňuje. Bude však alespoň z části chráněna před nerozvážnými rozhodnutími. V přiměřené míře to platí také o dospívajících dětech.

Podobně funguje vztah k duchovnímu otci (příp. matce), kterého bychom si měli od Boha vyprošovat jako průvodce na cestě víry. Obvykle jich máme během života jen několik, neboť takový vztah si žádá určitou stabilitu a intenzitu. Svatý Pavel píše v Bibli věřícím do Korinta: „I kdybyste měli na tisíce vychovatelů v křesťanské víře, otců nemáte mnoho. Tím, že jsem vám zvěstoval evangelium, stal jsem se já vaším otcem v Kristu Ježíši.“ (1 Kor 4,15).
 
DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ

Roli duchovního vůdce zastávají v církvi nejčastěji kněží (není přitom nutné, aby to byli správci vlastní farnosti). Kněžské svěcení sice nedává nikomu patent na moudrost, ale přesto obsahuje zvláštní dar (charisma) pro službu vedení duší. S fungujícím vztahem duchovního doprovázení se můžeme setkat také u řeholníků, křestních nebo biřmovacích kmotrů, nebo jiných osob, o kterých víme, že jsou vedeny Božím Duchem a najdou si na nás potřebný čas. Má-li být duchovní sdílení systematické, předpokládá promyšlený a svobodný souhlas z obou stran.

 
DUCHOVNÍ ROZHOVOR

Prostý duchovní rozhovor, který se týká nějakého jednotlivého aktuálního problému, je mnohem jednodušší záležitost. Není k němu třeba nic jiného než vzájemná důvěra a trocha času. V tomto případě může být dokonce výhodou, že najdeme naslouchající ucho u někoho, kdo nás osobně nezná (např. cizí zpovědník). Máme-li však to štěstí, že diskrétní duchovní osoba žije v naší blízkosti, bude kontakt s ní zcela logickou volbou.

 

Duchovní rozhovor s knězem může být, ale také nemusí být součástní svátosti smíření. Rozhodnutí o tom je zcela v režii žadatele. Pokud se duchovní rozhovor – který má vždy vztah k hledání správných rozhodnutí v konkrétních záležitostech – odehrává mimo rámec svátosti smíření, je dobré jej zakončit společnou modlitbou. 
 
Forma nesvátostného duchovního rozhovoru je velmi potřebná zejména pro ty věřící, kteří z nějakého důvodu nejsou způsobilí k přijetí rozhřešení, a proto nechodí ke zpovědi (katolíci, kteří žijí s partnerem bez platného manželství; nepokřtěné osoby; věřící jiných vyznání atd.). V těchto případech je vhodné spojit duchovní rozhovor také s vyznáním hříchů, které by jinak patřilo do oblasti svátosti.

 

Milí farníci,
nebojte se přicházet s duchovními, rodinnými nebo obecně morálními otázkami na faru se stejnou samozřejmostí, s jakou byste v jiných důležitých záležitostech vyhledali výše zmiňované rádce mezi svými příbuznými a známými.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019