Patronka farnosti

Sv. Maří Magdaléna

je patronkou kostela v Senici na Hané, a tím také celé vesnice. Pocházela z Magdaly – městečka ležícího na břehu Galilejského jezera na severu Izraele, a proto její druhé jméno zní Magdalská či Magdaléna. Podle slov Písma byla posedlá sedmi démony, které z ní Pán Ježíš vyhnal, a ona se potom stala jeho věrnou služebnicí. Právě toto setkání s Ježíšem jí přineslo obrácení a vyvedení z hříšného života vstříc Bohu – zdroji opravdové nepomíjející lásky. Maří Magdaléna toužila po lásce a domnívala se, že ji objeví ve vztahu k mnoha mužům, kterým se tělesně oddávala. Teprve Ježíš jí odhalil pravdou podstatu lásky a svým odpuštěním jí vrátil naději i ztracenou důstojnost. V Písmu čteme příběh jejího obrácení, který vrcholí tím, jak omývá Ježíšovy nohy svými slzami, maže je vonným olejem a utírá je svými vlasy. Právě tento výjev najdeme na hlavním oltářním obraze senického kostela. Byl namalován v roce 1794 olomouckým malířem Josefem Pilzem. Marie Magdalská doprovázela Ježíše až po jeho smrt na kříži, pomáhala při jeho pohřbu a jako první se s ním setkala, když vstal z mrtvých.  Tuto radostnou událost běžela oznámit ostatním učedníkům. Často bývá spojována také s Lazarovou sestrou Marií z Betánie, která nelitovala drahocenného oleje, aby svému Mistru projevila úctu.

V roce 2013 dostala farnost darem nový obraz,  který současnými uměleckými prostředky působivě zachycuje životní drama Maří Magdaleny. Je to drama vnitřního zápasu se zlem a jeho následky, které má bezprostřední vztah k osobním zkušenostem každého člověka. I dnes je možné přijít s vlastní bídou k Ježíšovi a uslyšet slova: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“ Obraz z dílny umělecké skupiny EMAVS vytvořila Vladimíra Sidorová společně se svým kolegou Emilem Miklem. Oba pocházejí ze Slovenska a žijí už několik roků na Moravě.

Oslava patronky se koná v Senici každoročně od r. 1858. Právě v tomto roce, v den jejího svátku – 22. července, postihla Senici veliká povodeň. Seničtí uvěřili tomu, že sv. Maří Magdaléna tehdy uchránila jejich příbytky a především jejich životy před ničivou sílou vody. Ačkoliv 22. červenec zůstává pro naši farnost dodnes významným svátkem, hody se konají v neděli tomuto datu nejbližší.

Sv. Maří Magdaléna je odedávna patronkou kajícníků, ale také žáků a studentů, zajatců, vinařů a zahradníků. Její život má být ale především vzorem v odhodlání odhodit staré hříchy, zlozvyky a závislosti a jít za Ježíšem cestou lásky, radosti a pokoje.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Noc kostelů
kostel Senice, pátek 24. 05. 2019 od 19 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 5. 2019

Koncert scholy od sv. Maří Magdaleny
kostel Senice, neděle 02. 06. 2019 v 15 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30