Příprava na manželství

V současné době je v naší společnosti tak vysoká míra rozvodovosti, že mnozí začínají pochybovat o smyslu uzavírání manželství. Stále více scházejí pozitivní vzory pro dospívající generaci. Dokonce i v rodinách, kde manželství rodičů funguje dobře, setkáváme se s váhavostí mladé generace v otázkách svatby, a to nejen z ekonomických důvodů. Jisté je, že kdo se považuje za způsobilého přivést odpovědně na svět potomka, je zároveň způsobilý uzavřít řádný sňatek. Církev pomáhá snoubencům především tím, že pevně věří v lásku, která se vyjadřuje následujícími slovy tradičního svatebního slibu:

Já, (jméno ženicha/nevěsty), odevzdávám se tobě, (jméno partnerky/partnera), a přijímám tě za manželku/za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. k tomu ať mi pomáhá Bůh.

 

O manželskou lásku je třeba pečovat a rozvíjet ji v každodenním životě. Aby se mladí manželé mohli vyvarovat některých běžných chyb, nabízí církev snoubencům před svatbou přípravu na manželství. Její délka a podmínky odpovídají individuálním potřebám a možnostem snoubenců i farnosti, ve které chtějí mít svatbu.

 

Svatbu v katolickém kostele může mít každý pokřtěný křesťan katolického vyznání. 

Platí to i v případě, že si chce vzít z vážného důvodu muže či ženu jiného vyznání nebo dokonce partnera nevěřícího, protože případná svatba uzavřená na státním úřadě není pro katolíka bez předchozího dovolení biskupa k platnosti dostatečná. Je ovšem třeba otevřeně probrat komplikace, které s sebou manželství s partnerem jiné náboženské praxe, přináší. S ohledem na zcela zvláštní těžkosti – ověřené bolestnými zkušenostmi – nedávají církevní představení souhlas s manželstvím mezi katolíky a muslimy.

 

BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA

Úmysl uzavřít církevní manželství je třeba probrat s farářem dotyčného místa s dostatečným předstihem. Obecně se doporučuje šest měsíců. Při vyplňování protokolu o církevním manželství budete potřebovat občanské průkazy.

 

Církev neoddává páry, které nesplňují podmínky pro uzavření manželství dané zákonem České republiky. K ověření této skutečnosti bude nezbytné jednání s matrikou na Obecním úřadě. Státní doklady je možné vyřizovat v době tří měsíců před konáním svatby.

 

Právo uzavřít manželství v kostele podléhá také vnitřním předpisům církve. Podle těchto předpisů jsou pro svatbu v kostele nezpůsobilí např. ti, kdo se na celý život veřejně zasvětili Bohu, nebo jsou vázáni platným manželstkým slibem z dřívější doby. Státní rozsudek o rozvodu platného manželství totiž nemá před církví v žádném případě sílu původní svazek rozvázat. V tomto bodě se věrně držíme známých slov evangelia: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“

 

Bez ohledu na jakékoli budoucí právní úpravy ve společnosti je nepochybné, že v církvi zůstane manželství v souladu se záměry Stvořitele navždy vyhrazeno pro celoživotní vztah mezi jedním mužem a jednou ženou.

 

Na začátku přípravy klade farář snoubencům následující otázku: „Chcete uzavřít sňatek církevně nerozlučný, zachovat si navzájem věrnost a přijmout a vychovávat děti?“. Případný nesouhlas některého ze snoubenců je závažnou překážkou k uzavření platného manželství.

 

V rámci přípravy se dále probírají témata zaměřená na vztahy v rodině s důrazem na zásady správné komunikace mezi mužem a ženou. Ke slovu přijde také křesťanský pohled na lidskou lásku a plodnost. V případě potřeby je vhodné věnovat pozornost i opakování základů křesťanské víry, kterou jsou budoucí rodiče povoláni nejen žít, ale také předávat svým dětem.

 

SVATEBNÍ OBŘAD

Svatba se koná obvykle v sobotu, a to buď ve mši svaté, nebo bez slavení eucharistie. Formu obřadu je třeba dohodnout s oddávajícím. Pokud se jedná o svatbu mezi dvěma katolíky je normální formou svatební mše.

 

Právo oddávat přísluší faráři místa svatby. Mají-li snoubenci odůvodněné přání, aby je oddal někdo jiný, je nutné se nejprve obrátit k vlastnímu faráři s prosbou o souhlas (tzv. delegace). Bez tohoto souhlasu nemůže být svatba platná.

 

Právo oddávat má farář omezené na snoubence z vlastní farnosti (rozhoduje reálné bydliště, nikoli údaje v dokladech). Pokud chtějí snoubenci ze spravedlivého důvodu slavit svou svatbu v jiné farnosti, než tam, kde mají bydliště, bude nutné získat souhlas s propuštěním od jednoho z kněží, jimž podle místa bydliště přísluší právo snoubence oddávat.

 

S ohledem na to, že křesťanské manželství patří mezí svátosti a uzavírá se před Bohem, nedává církev dovolení ke svatebnímu obřadu mimo kostel.

 

Přání snoubenců ohledně průběhu obřadu (volba biblických čtení, budební doprovod, květinová výzdoba atd.) se církev snaží v maximální možné míře zohlednit. Velice prosíme ty, kdo budou požádáni o službu fotografování a natáčení, aby se před obřadem informovali o zásadách, jak nenarušovat důstojný průběh bohoslužby. V tomto bodě bývá při svatbách jedno z typických slabých míst.

 

Všem manželům přejeme opravdovou lásku na celý život, Boží přízeň, hodné děti a co nejméně trápení.

 

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České