Žehnání osob

Obřad žehnání je součástí každodenního života církve. Má velmi mnoho podob a může se týkat jak osob, tak domů nebo věcí. Cílem žehnání je vždy oslava Boha, Dárce všech dobrých darů, a zároveň posvěcení věřících, aby rostli ve zbožnosti a hlouběji chápali smysl vlastního života a poslání.

Benedikcionál – liturgická kniha žehnacích modliteb – stanovuje kdo, kde a jakým způsobem je oprávněn žehnání provést. Některá žehnání mohou konat jménem církve i laici (ti, kdo nepřijali svátost kněžství). Případné dotazy ohledně jednotlivých možností vám na faře rádi zodpovíme. V českém benedikcionálu jde zejména o následující situace:
 
ŽEHNÁNÍ RODIN (pověřená osoba: K+J, nebo L – nejlépe jeden z rodičů)
Bůh je zcela zvláštním způsobem přítomen tam, kde manželé naplňují svěřený dar lásky a podílejí se na vzniku nového života, na jeho růstu a výchově. Obřad žehnání rodiny se koná buď v kostele, nebo v domácnosti.

ŽEHNÁNÍ MATCE ČEKAJÍCÍ DÍTĚ (K+J, nebo L)
S dítětem přichází Boží požehnání vždycky. Těhotenství však bývá zvláště pro matku také poměrně zátěžovou situací. Obřad vyprošující ženě i dítěti ochranu se koná se v kostele, v domově rodiny nebo přímo v porodnici.

ŽEHNÁNÍ MANŽELŮM (K – zvláště při významném výročí svatby)
Koná se vždy v kostele, obvykle při děkovné mši svaté spojené s obnovou manželského slibu. V naší zemi je zvykem nabízet toto žehnání všem přítomným manželským párům o svátku sv. Rodiny (neděle po Vánocích).

ŽEHNÁNÍ DĚTEM (K+J, nebo L)
Příležitost ani místo konání nejsou blíže určeny. Rozlišují se žehnání dětem předškolního věku a žehnání školní mládeži. V rámci bohoslužby má obřad význam např. při zahájení či skončení školního roku.

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ (L – rodič)
Koná se podle uvážení rodičů kdykoli a kdekoli. Na závěr modlitby rodiče žehnají své dítě křížem na čelo se slovy: „Ať tě chrání od všeho zlého všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.“

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ PŘED DŮLEŽITÝM ŽIVOTNÍM KROKEM DÍTĚTE (L – rodič)
Důležitým krokem se zde myslí např. vstup do manželství, odjezd na dlouhou a nebezpečnou misi (kdysi nástup vojenské služby), odchod na studia, nástup do zaměstnání atd. Byla by škoda nevyužít podobných příležitostí zvoucích k modlitbě.

ŽEHNÁNÍ PŘI ZÁSNUBÁCH (L – např. jeden z rodičů snoubenců)
Zásnuby v křesťanském pojetí jsou výrazem odpovědnosti za dar lásky mladých lidí, jejichž vztah směřuje k manželství. Slaví se zpravidla doma za přítomnosti obou snoubenců, jejich rodičů a přátel. Podle možností nezapomínejte na vhodný zpěv.

ŽEHNÁNÍ NEMOCNÝM (K+J, nebo L)
Koná se většinou při návštěvách nemocných doma, v ústavu nebo nemocnici. Podle vhodnosti však může být tento obřad i v kostele. Žehnací modlitby vyprošují nemocnému trpělivost, útěchu a posilu. Pamatují i na ty, kdo o nemocného pečují. Zvláštní modlitba je určena pro žehnání nemocného dítěte.

ŽEHNÁNÍ PŘI UMÍRÁNÍ (K+J, nebo L)
Modlitba je tím nejpřirozenějším, co lze dělat u lůžka nemocného, jehož stav se přiblížil k okamžiku smrti. Je zcela jasné, že není správné ponechávat takové osoby osamocené. Často si však ani jejich rodina příliš neví rady, o čem s nimi hovořit. Obřad žehnání může poskytnout vhodná slova, která v kritickém okamžiku nadcházejícího loučení, posílí jak umírajícího, tak i jeho okolí.

ŽEHNÁNÍ STARÝM LIDEM (K+J, nebo L)
Koná se v kostele, v rodině nebo ústavu, buď jednotlivě, nebo společně pro více seniorů. Stáří je těžké, postesknou si často naše babičky a dědové. Víra nás však ujišťuje, že stáří je také Božím darem. Právě skrze šediny a vrásky lidí „požehnaného věku“ se mohou jejich blízcí setkat s životní zralostí a zkušeností předchozích generací.

ŽEHNÁNÍ KATECHETŮM PŘI JEJICH USTANOVENÍ (K+J)
Koná se v kostele při bohoslužbě a týká se těch, kdo jsou v diecézi ustanoveni ke službě katechetů.

ŽEHNÁNÍ POUTNÍKŮM PŘED POUTÍ (K+J)
Napomáhá věřícím prožít nadcházející poutní cestu nebo zájezd s větším duchovním užitkem. Místo konání není určeno.

ŽEHNÁNÍ POUTNÍKŮM PO NÁVRATU Z POUTI (K+J)
Obřad mající charakter poděkování za obdržené milosti se koná v kostele, příp. v dopravním prostředku.

ŽEHNÁNÍ NA CESTU (K+J)
Obřad má široké možnosti použití jak pro dobro jednotlivců, tak i pro církevní společenství. V dnešní době vysoké mobility nechybí příležitosti pro skutek víry, kterým prosba o požehnání na cestu jistě je. Při bohoslužbě v kostele se obřad může použít např. při žehnání tříkrálovým koledníkům.
____________________________

Vysvětlivky pověřených osob: K – biskup či kněz; J – jáhen; L – pokřtěný laik

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České