Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

V neděli 19.7. byla sbírka na opravy. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 320,- Kč, v Senici 6.335,- Kč. Dohromady 6.655,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Velké poděkování patří ochotným farníkům, kteří přišli uklidit faru. Pán Bůh zaplať!

P. Martin má dva týdny dovolenou. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (zaopatřování, vyřízení pohřbu apod.). Mobil: 736 139 264.

OHLÁŠKY: V sobotu 15.8.2020 ve farním kostele v Senici na Hané uzavřou církevní manželství novomanželé Marek Vávra, bytem Havelkova č.p. 90/6, Olomouc a Marie Drlíková, bytem Čajkovského 488/7, Nová Ulice, Olomouc.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

V kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do výuky náboženství na příští školní rok. Rodiče během měsíce srpna ať je vyplněné odevzdají buď v zakristii nebo na faře.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 26.7. Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény 09:30
Senice


14:00
Senice

Za všechny živé a + farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

po 27.7. Sv. Gorazda a druhů
út 28.7.
st 29.7. Sv. Marty
čt 30.7.
31.7. Sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18:00
Senice
Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 1.8. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa
ne 2.8. 18. neděle v mezidobí 08:00 Senice
Bohoslužba slova se sv. přijímáním
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020