Krizový fond pomoci

O prvotní křesťanské obci v Jeruzalémě platilo, že bohatší členové komunity přinášeli apoštolům dobrovolné dary k rozdělení mezi ty, kdo trpěli nedostatkem. Sociální citlivost vždy patřila a v rámci možností dodnes patří mezi charakteristické znaky křesťanského společenství.

Ještě v první polovině dvacátého století existovala při faře v Senici fungující farní charita. Dále zde byly dvě pobočky církevního chudobínského ústavu a několik nadací spravujících darované polnosti pro potřeby chudých, zejména dětí a starých lidí. Činnost těchto chvályhodných institucí vzala bohužel v průběhu času nepřízní doby za své.

V současnosti se farnost pokouší hledat způsoby, jak si – po desetiletích útlumu – opět prošlápnout cestu k efektivní podpoře chudých ze svého středu. V rozpočtu farnosti byla proto od r. 2012 zavedena položka Krizový fond pomoci.

Prostředky do tohoto fondu se získávají z tzv. postní almužny, která se každoročně váže k duchovní přípravě na Velikonoce. Mezi dárce z řad farníků se ochotně přidávají také kluci a holky, kteří pod vedením ministrantů chodívají o Velikonocích klapat po dědině.

Využití prostředků z Fondu pomoci

Kromě obvyklé roční platby ve výši 6.500,- Kč pro potřeby našeho adoptovaného dítěte na Haiti věnovala farnost na podzim 2012 jednorázový příspěvek Základní škole Senice na Hané pro žáky první třídy ve výši 5.000,- Kč. Peníze byly určeny na ulehčení rodinám prvňáčků v situaci výrazného zkrácení příspěvků od Ministerstva školství. Dar našel uplatnění v rámci úhrady nákladů na dopravu dětí do plavání.

V roce 2013 rozhodla pastorační rada farnosti věnovat celý výtěžek společného postního sebezáporu – který činil 10.016,- Kč – konkrétní rodině ze Senice. Není pochyb, že to skutečně potřebuje, neboť ji svírá obrovská dluhová zátěž. Pro adopci na dálku byl  vynaložen přebytek almužny z loňského roku, který se nám ale zčásti vrátil zpět kvůli nenadálému přerušení školní docházky podporované dívky.

V listopadu 2013 věnovala farnost prostřednictvím Charity dar 5.000,- Kč ve prospěch obyvatelstva Filipín, zdecimovaného po ničivém tajfunu. Prostředky pocházely ze zvláštního účtu tzv. farní nadace, kam byl převeden zůstatek dosavadního fondu pomoci. Farní nadace bude moci v dalších letech hospodařit mimo jiné i s nově nasmlouvanými příjmy ze zemědělského pachtu.

V roce 2014 přijala ekonomická rada dvě systémová rozhodnutí. V naději na dlouhodobou spolupráci jsme se vrátili k dobrým zkušenostem s darem pro rodiny dětí, které nastupují do první třídy. Prostřednictvím místní Základní školy jsme jim pořídili pomůcky v celkové hodnotě 5.000,- Kč.

Novinkou pak byla koncem června návštěva Hospice na Svatém Kopečku v Olomouci. Toto zařízení slouží dlouhodobě těžce nemocným pacientům a jejich rodinám z celého olomouckého kraje. Naše farnost přispěla na provoz hospice z letošní postní almužny částkou 10.000,- Kč. Zvažujeme také do budoucna příspěvek rodinám z našeho okolí v případě potřeby tzv. odlehčovacího pobytu.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic