Hledám své povolání

Otázka volby životního stavu je pro křesťana zásadním způsobem spojena s poctivým hledáním odpovědi na Boží záměr vepsaný do vlastního života. Z toho plyne, že první podmínkou nalezení správné odpovědi je modlitba.

Prorok Jeremiáš pro nás zaznamenal v Bibli působivé osobní svědectví: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za proroka.“ (Jer 1,4-5)

Formy křesťanského povolání

Mezi základní formy křesťanského povolání v katolické církvi patří:

  • rodina založená na manželství (svatyně života a „domácí církev“)
  • zasvěcené panenství (nasazení pro Boží království mimo rodinu)
  • řeholní a mnišský život (mužské nebo ženské komunity různého druhu)
  • apoštolát kněží (biskupem poslaní pastýři církevního společenství)
  • pastorační služba jáhnů (pomocníci biskupa a kněží v oblasti kázání a charity)

Někdy se mohou formy povolání vzájemně kombinovat (např. manželé otevření pro službu trvalého jáhenství). Řeholní, mnišský a kněžský stav předpokládá láskou k Bohu motivované rozhodnutí pro zasvěcené panenství.

Obecně platí zásada, že k rozpoznání pravosti jakéhokoli povolání se musí sejít více podmínek (trvalá vnitřní touha člověka, souhlas odpovědné církevní autority, příznivé vnější okolnosti jako jsou např. zdravotní stav, svoboda od jiných závazků, nalezení vhodného partnera pro manželství atd.).

Křižovatka cest

Hledání osobního povolání může mladým mužům a ženám, kteří tíhnou k zasvěcenému životu, usnadnit kontakt s lidmi, kteří mají s pomocí v této oblasti bohaté zkušenosti.

Mladí, kteří chtějí zkusit hledat svého životního partnera s pomocí seznamky pro nezadané křesťany, se mohou obrátit na Noemi.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic