Patronka farnosti

Sv. Maří Magdaléna

je patronkou kostela v Senici na Hané, a tím také celé vesnice. Pocházela z Magdaly – městečka ležícího na břehu Galilejského jezera na severu Izraele, a proto její druhé jméno zní Magdalská či Magdaléna. Podle slov Písma byla posedlá sedmi démony, které z ní Pán Ježíš vyhnal, a ona se potom stala jeho věrnou služebnicí. Právě toto setkání s Ježíšem jí přineslo obrácení a vyvedení z hříšného života vstříc Bohu – zdroji opravdové nepomíjející lásky. Maří Magdaléna toužila po lásce a domnívala se, že ji objeví ve vztahu k mnoha mužům, kterým se tělesně oddávala. Teprve Ježíš jí odhalil pravdou podstatu lásky a svým odpuštěním jí vrátil naději i ztracenou důstojnost. V Písmu čteme příběh jejího obrácení, který vrcholí tím, jak omývá Ježíšovy nohy svými slzami, maže je vonným olejem a utírá je svými vlasy. Právě tento výjev najdeme na hlavním oltářním obraze senického kostela. Byl namalován v roce 1794 olomouckým malířem Josefem Pilzem. Marie Magdalská doprovázela Ježíše až po jeho smrt na kříži, pomáhala při jeho pohřbu a jako první se s ním setkala, když vstal z mrtvých.  Tuto radostnou událost běžela oznámit ostatním učedníkům. Často bývá spojována také s Lazarovou sestrou Marií z Betánie, která nelitovala drahocenného oleje, aby svému Mistru projevila úctu.

V roce 2013 dostala farnost darem nový obraz,  který současnými uměleckými prostředky působivě zachycuje životní drama Maří Magdaleny. Je to drama vnitřního zápasu se zlem a jeho následky, které má bezprostřední vztah k osobním zkušenostem každého člověka. I dnes je možné přijít s vlastní bídou k Ježíšovi a uslyšet slova: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“ Obraz z dílny umělecké skupiny EMAVS vytvořila Vladimíra Sidorová společně se svým kolegou Emilem Miklem. Oba pocházejí ze Slovenska a žijí už několik roků na Moravě.

Oslava patronky se koná v Senici každoročně od r. 1858. Právě v tomto roce, v den jejího svátku – 22. července, postihla Senici veliká povodeň. Seničtí uvěřili tomu, že sv. Maří Magdaléna tehdy uchránila jejich příbytky a především jejich životy před ničivou sílou vody. Ačkoliv 22. červenec zůstává pro naši farnost dodnes významným svátkem, hody se konají v neděli tomuto datu nejbližší.

Sv. Maří Magdaléna je odedávna patronkou kajícníků, ale také žáků a studentů, zajatců, vinařů a zahradníků. Její život má být ale především vzorem v odhodlání odhodit staré hříchy, zlozvyky a závislosti a jít za Ježíšem cestou lásky, radosti a pokoje.