Žehnání domů a předmětů

Podobně jako při žehnání osob, vzývá církev Boží dobrotu také tehdy, když lidé žádájí požehnání pro svůj dům, nebo jiné vhodné předměty. Užívání posvěcených předmětů člověka chrání před působením ducha zla, ale pouze v tom případě, že dotyčný žije v přátelství s Bohem, pravidelně se modlí a pokud je to možné, přijímá svátosti.

Při každém žehnání místa nebo předmětů je třeba, aby se do modlitby aktivně zapojili zejména ti, kterých se obřad svým zaměřením bezprostředně týká. V případě zájmu o bližší informace, neváhejte oslovit svého kněze.

ŽEHNÁNÍ PŘEDMĚTŮ OSOBNÍ ZBOŽNOSTI

Během liturgického roku si věřící v kostele tradičně nechávají žehnat např. domácí adventní věnce, vodu do kropenky, hromniční svíčku, vrbové ratolesti kvetoucích kočiček, velikonoční pokrmy, růžence, kříže, zbožné obrázky, sošky, medailky na krk atd.

V případě nutnosti zničit staré posvěcené předměty, doporučujeme jejich uctivé spálení. Rozhodně nikdy nepatří na skládku.

 

ŽEHNÁNÍ ZAMĚŘENÉ KE SLAVENÍ LITURGIE

Žehnání míst (kostel, oltář), předmětů (např. kalich) a posvátných rouch určených k bohoslužbě naznačuje jejich vynětí z běžného světského užívání a odevzdání Bohu. Odtud plyne nutnost dodržovat v chrámových prostorách posvátné ticho, dbát na vhodné oblečení, vypnutý mobil apod.

 

ŽEHNÁNÍ DOBRÝCH VÝTVORŮ LIDSKÝCH

Žehnání však může být míněno i jinak. Chceme-li např. Bohu poděkovat za šťastně dokončené dílo, které má charakter užitečné služby ve společnosti, je dobré připravit slavnostní požehnání nové silnice, mostu, tělocvičny atd.

Podobně můžeme žehnat dopravní prostředky, a tak svolávat Boží ochranu na řidiče a ostatní cestující (např. automobily před letními prázdninami, motorky na začátku sezóny).

Jiná situace nastává na začátku stavby (např. rodinného domu), kdy je možné vzývat Boží pomoc, bez které je – jak známo – marné lidské namáhání.

Je-li dům již postaven, doporučuje se provést požehnání formou modlitby za ochranu dobrých vztahů jeho obyvatel. Zde má své místo tradiční nápis posvěcenou křídou kolem svátku Třech Králů (K + M + B = Kristus ať žehná tento příbytek). Vhodnou příležitostí ke slavnostnějímu požehnání s knězem může být např. větší rekonstrukce domu či bytu, případně nastěhování do nového domova.

Zcela zvlášní kategorii tvoří domy, kde se dějí nevysvětlitelné projevy nadpřirozených sil.

 

ŽEHNÁNÍ ZVÍŘAT

Při stvoření světa daroval Bůh život nejen člověku, ale přivedl k Adamovi také další tvory. Laskavý zájem a také vhodná péče o zvířata (ať už domácí, nebo žijící ve volné přírodě) odpovídá lidskému úkolu „vládnout“ zemi. Žehnání zvířat lze chápat jako díkůvzdání Stvořiteli za pestrou rozmanitost tvorstva. Zároveň nám přináší příležitost k rozvíjení živějšího vědomí zodpovědnosti člověka za přírodu, jejíž máme být vynikající součástí.

 

ŽEHNÁNÍ SYMBOLŮ SPOLEČENSKÉ ANGAŽOVANOSTI

Oblíbeným obřadem je žehnání praporů (obce, hasičů, sportovních klubů …). Při takových příležitostech si uvědomujeme, že Bůh s radostí podporuje všechny lidi, kteří se sdružují za účelem společného úsilí o dobro.

 

ŽEHNÁNÍ HROBU

Požehnání spojené s výkropem hrobu je pevnou součástí křesťanského pohřbu i připomínky věrných zemřelých (dušičková pobožnost na hřbitově). V tomto případě lze jednání církve chápat jako projev víry ve vzkříšení mrtvých.