Hledám své povolání

Otázka volby životního stavu je pro křesťana zásadním způsobem spojena s poctivým hledáním odpovědi na Boží záměr vepsaný do vlastního života. Z toho plyne, že první podmínkou nalezení správné odpovědi je modlitba.

Prorok Jeremiáš pro nás zaznamenal v Bibli působivé osobní svědectví: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za proroka.“ (Jer 1,4-5)

Formy křesťanského povolání

Mezi základní formy křesťanského povolání v katolické církvi patří:

  • rodina založená na manželství (svatyně života a „domácí církev“)
  • zasvěcené panenství (nasazení pro Boží království mimo rodinu)
  • řeholní a mnišský život (mužské nebo ženské komunity různého druhu)
  • apoštolát kněží (biskupem poslaní pastýři církevního společenství)
  • pastorační služba jáhnů (pomocníci biskupa a kněží v oblasti kázání a charity)

Někdy se mohou formy povolání vzájemně kombinovat (např. manželé otevření pro službu trvalého jáhenství). Řeholní, mnišský a kněžský stav předpokládá láskou k Bohu motivované rozhodnutí pro zasvěcené panenství.

Obecně platí zásada, že k rozpoznání pravosti jakéhokoli povolání se musí sejít více podmínek (trvalá vnitřní touha člověka, souhlas odpovědné církevní autority, příznivé vnější okolnosti jako jsou např. zdravotní stav, svoboda od jiných závazků, nalezení vhodného partnera pro manželství atd.).

Křižovatka cest

Hledání osobního povolání může mladým mužům a ženám, kteří tíhnou k zasvěcenému životu, usnadnit kontakt s lidmi, kteří mají s pomocí v této oblasti bohaté zkušenosti.

Mladí, kteří chtějí zkusit hledat svého životního partnera s pomocí seznamky pro nezadané křesťany, se mohou obrátit na Noemi.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin