Hledám své povolání

Otázka volby životního stavu je pro křesťana zásadním způsobem spojena s poctivým hledáním odpovědi na Boží záměr vepsaný do vlastního života. Z toho plyne, že první podmínkou nalezení správné odpovědi je modlitba.

Prorok Jeremiáš pro nás zaznamenal v Bibli působivé osobní svědectví: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za proroka.“ (Jer 1,4-5)

Formy křesťanského povolání

Mezi základní formy křesťanského povolání v katolické církvi patří:

  • rodina založená na manželství (svatyně života a „domácí církev“)
  • zasvěcené panenství (nasazení pro Boží království mimo rodinu)
  • řeholní a mnišský život (mužské nebo ženské komunity různého druhu)
  • apoštolát kněží (biskupem poslaní pastýři církevního společenství)
  • pastorační služba jáhnů (pomocníci biskupa a kněží v oblasti kázání a charity)

Někdy se mohou formy povolání vzájemně kombinovat (např. manželé otevření pro službu trvalého jáhenství). Řeholní, mnišský a kněžský stav předpokládá láskou k Bohu motivované rozhodnutí pro zasvěcené panenství.

Obecně platí zásada, že k rozpoznání pravosti jakéhokoli povolání se musí sejít více podmínek (trvalá vnitřní touha člověka, souhlas odpovědné církevní autority, příznivé vnější okolnosti jako jsou např. zdravotní stav, svoboda od jiných závazků, nalezení vhodného partnera pro manželství atd.).

Křižovatka cest

Hledání osobního povolání může mladým mužům a ženám, kteří tíhnou k zasvěcenému životu, usnadnit kontakt s lidmi, kteří mají s pomocí v této oblasti bohaté zkušenosti.

Mladí, kteří chtějí zkusit hledat svého životního partnera s pomocí seznamky pro nezadané křesťany, se mohou obrátit na Noemi.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin